Iliev- Kokimoto, Kaloyan / Илиев- Кокимото, Калоян


Kaloyan Iliev – Kokimoto: Born in 1979 in Varna. He graduated from Veliko Tarnovo University “St. St. Cyril and Methodius” in majoring in Graphics in 2007 and specialized in Graphic Design at the Academy of Arts in Lodz, Poland in 2008. He has more than 35 solo exhibitions in Bulgaria and abroad and over 60 participations in group exhibitions. He has won numerous awards, some of which are: Second Prize for Painting at the International Competition of Arts “Antonio Gualda”, Granada, Spain (2006), Graphic Award in “National Campaign Bulgaria – Part of the European Puzzle” Sofia, Bulgaria , Graphic Award, Higashi Chichibu, Sitema, Japan (2008) and others. His artworks are owned by galleries and private collections in Italy, Japan, Thailand, China, Uruguay, Spain, Denmark, Holland, Belgium, Poland, Bulgaria, Romania, Turkey, Serbia and others. He lives and works in Varna.


Калоян Илиев– Кокимото: Роден през 1979 г. в град Варна.Завършва Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” със специалност „Графика” през 2007 г. и специализира в сферата на Графичния дизайн в Академията по изкуствата в Лодз, Полша през 2008 г.Има над 35 самостоятелни изложби у нас и в чужбина и над 60 участия в сборни изложби.Печели множество награди, някои от които са: Втора награда за Живопис в Международен конкурс за изкуства “Антонио Гуалда”, Гранада, Испания (2006), Награда за Графика в Национална кампания „България – част от Европейския пъзел” София, България (2006), Награда за Графика, Higashi Chichibu, Сайтама, Япония (2008) и други.Негови творби са притежание на галерии и частни колекции в Италия, Япония, Тайланд, Китай, Уругвай, Испания, Дания, Холандия, Белгия, Полша, България, Румъния, Турция, Сърбия и др. Живее и работи във Варна.


Edition 2018

 

Posted in Uncategorised
Back