Anopova, Valentina / Анопова, Валентина

Anopova, Valentina

Valentina Anopova was born in 1938 in Leningrad, Russia.

Education:

1966 – graduated from Undustrial Institute

1972 – a member of union of Artists Russia 1998 – a member of International federation of Lelingrad’s artists

2007 – Honoured Artist of Russia

2009 – Academian of The Academy of Sciences and Arts She has had 62 personal exhibitions and she has taken a part in more than 470 exhibitions worldwide. She has many awards, among them:State medal for Achivements in Arts; Russia 2008 – Laureate of International Biennale Graphic, Russia

2013 – Honour Diploma; 4th congress of exlibris in Russsia


Тя е родена през 1938 г. в Ленинград, Русия.

Образование:

1966 – Завършва Undustrial институт
1972 – член на Съюза на художниците на Русия
1998 – член на Международната федерация на художници Lelingrad на
2007 г. – Заслужил художник на Русия
2009 г. – Academian на Академията на науките и изкуствата
Тя е имала 62 самостоятелни изложби и тя е взела участие в повече от 470 изложби по целия свят.

Тя има много награди, сред които:

Членка медал за достижения в изкуствата; Русия
2008 – лауреат на международно биенале Graphic, Русия
2013 г. – Почетен диплом; 4-ти конгрес на екслибриса в Russsia


Edition 2016

Posted in Uncategorised
Back